.| F.Rezaei Studio |.

طرح اولیه را بزن و هوا کن

امروز نشسته ام  که یک بخش به سایت خودم اضافه کنم . از صبح هی نرم افزار باز می کنم و می بندم طرح آنچنان که باید توی ذهنم شفاف نیست. تقریبا دوساعت بعد از بستم باز کردن نمونه کارهای قدیمی به همان روش جواب شده ام رسیده ام. وقتی طرحی هنوز برایت واضح نیست […]