.| F.Rezaei Studio |.

مجتمع آموزشی روشنگر

داستان پروژه پروژه روشنگر را دوستم به من پیشنهاد کرد . دوستم معاون آی تی  مجتمع آموزشی روشنگر 1 بود. و گفت که مدرسه ما با اینکه مجتمع خفنی است و خیلی فول امکانات و اینها! اما سایتش  به خصوص صفحه ورودی، داغان! است و هیچ تناسبی با مدرسه ندارد.  صفحه اصلی سایت شامل موارد […]